top of page

POLITYKA PRYWATNOŚCI

Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy dokument określa zasady korzystania przez Użytkownika ze strony internetowej pod adresem www.autoforum.pl zwanej dalej Stroną.

 2. Operatorem strony jest GRUPA AUTO FORUM, w której skład wchodzą:

 1. Auto Forum sp. z o.o.

 2. Auto Forum 2 sp. z o.o.

 3. Auto Forum 2 sp. z o.o. sp. k.

 4. Auto Forum 3 sp. z o.o.

 5. Auto Forum 4 sp. z o.o.

 1. Zgodnie z niniejszym dokumentem, wszelkie zamieszczone na Stronie nazwy przedsiębiorców oraz nazwy produktów pozostają pod ochroną prawa jako znaki towarowe lub oznaczenia firm i należą do Grupy Auto Forum lub jej partnerów handlowych. Zabronione jest ich wykorzystywanie bez uzyskania uprzedniej, pisemnej zgody podmiotu uprawnionego do dysponowania danym znakiem towarowym lub/i znakiem firmy lub/i zastrzeżoną nazwą handlową.

 

Wyłączenie odpowiedzialności

 1. Żadna z informacji zamieszczonych na Stronie nie stanowi oferty w rozumieniu ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks cywilny (Dz. U. z 1964 roku, nr 16, poz. 93 z późn. zmianami). Grupa Auto Forum dokłada należytych starań, aby wszelkie informacje, które zostały zamieszczone na Stronie były poprawne i zgodne z stanem faktycznym, z zastrzeżeniem, że Auto Forum nie ponosi żadnej odpowiedzialności za poprawność lub/i zgodność z rzeczywistym stanem rzeczy takich informacji. Auto Forum nie odpowiada również za jakiekolwiek szkody mogące wyniknąć z korzystania strony, jak i za szkody mogące wyniknąć z podjęcia działań lub zaniechań w oparciu o informacje zawarte na stronie.

 2. Strona może zawierać odnośniki do innych stron internetowych tj. stron autoryzowanych dealerów marek Mercedes-Benz, Skoda, Volkswagen, Hyundai w  związku z powyższym Grupa Auto Forum nie ponosi odpowiedzialności za zasady zachowania Polityki prywatności, które obowiązywać będą na tych stronach. Auto Forum nie ponosi również odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody mogące wyniknąć w związku z korzystaniem z takich stron internetowych lub środków przekazu.

 

Zasady ochrony danych osobowych

 1. W zależności od tego, z którym z podmiotów z GRUPY AUTO FORUM  łączy Panią/Pana określona relacja (np. złożony wniosek, zawarta umowa, złożone zapytanie, etc.) Administratorem Twoich danych osobowych jest odpowiednio jedna ze spółek: Auto Forum sp. z o.o., Auto Forum 2 sp. z o.o., Auto Forum 2 sp. z o.o. sp. k., Auto Forum 3 sp. z o.o. Auto Forum 4 sp. z o.o.

 2. Grupa Auto Forum dokłada szczególnej staranności, aby wszelkie dane osobowe były przetwarzane zgodnie z celem, dla których zostały zebrane i wykorzystywane stosownie do zakresu udzielonych zezwoleń (zgód) oraz obszarów przetwarzania dozwolonych prawem.

 3. Przestrzeganie zasad ochrony danych nadzoruje wyznaczony u Administratora Inspektor Ochrony Danych, z którym można skontaktować się poprzez wiadomość wysłaną na adres rodo@autoforum.pl.

Cele i podstawy prawne przetwarzania danych za pośrednictwem strony

 1. Istnieją różne procesy w ramach których Grupa Auto Forum przetwarza dane osobowe. Każdy z procesów przetwarzania jest przez nas monitorowany oraz analizowany pod kątem istnienia tzw. przesłanek legalności (art. 6 RODO), pozwalających nam przetwarzać Twoje dane osobowe.

 2. Dane osobowe przetwarzamy w następujących celach i w oparciu o następujące podstawy prawne:

Cel przetwarzania danych

    Podstawa prawna przetwarzania danych

    Komunikacja z potencjalnymi klientami w zakresie oferowanych w ramach strony produktów i usług

    art. 6 ust. 1 lit. b) RODO (podjęcie działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy)

Zawarcie oraz realizacja umowy z klientami oraz dealerami

    art. 6 ust. 1 lit. b) Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (wykonanie umowy)

   art. 6 ust. 1 lit. f) Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (prawnie uzasadniony interes – komunikacja z osobami       kontaktowymi w zakresie realizacji umowy)

Wykonanie obowiązków wynikających z przepisów prawa dotyczących wystawiania i przechowywania dokumentów księgowych

   art. 6 ust. 1 lit. c) RODO (obowiązek prawny)

Prowadzenie postępowania rekrutacyjnego na stanowisko wskazane w ogłoszeniu, kontakt z wybranymi kandydatami

   art. 6 ust. 1 lit. c) RODO (obowiązek prawny)

   art. 6 ust. 1 lit. b) Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (podjęcie działań na żądanie osoby, której dane dotyczą     przed zawarciem umowy)

 

 art. 6 ust. 1 lit. a) Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (zgoda – wyrażona poprzez wyraźne działanie potwierdzające tj. przesłanie dokumentów aplikacyjnych) w przypadku przekazania przez kandydata szerszego zakresu danych niż jest to wskazane w przepisach prawa

Wykorzystywanie złożonych dokumentów aplikacyjnych na potrzeby przyszłych rekrutacji

art. 6 ust. 1 lit. a) Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (zgoda)

Obsługa procesu składanych reklamacji

art. 6 ust. 1 lit. b) Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (wykonanie umowy)

art. 6 ust. 1 lit. c) Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (obowiązek prawny)

Udzielanie odpowiedzi za pośrednictwem formularza kontaktowego

art. 6 ust. 1 lit. f) RODO (prawnie uzasadniony interes – komunikacja z użytkownikami Platformy)

Prowadzenie działań analitycznych i statystycznych

Art. 6 ust. 1 lit. f) RODO (prawnie uzasadniony interes – prowadzeniu analiz aktywności użytkowników, a także ich preferencji w celu poprawy stosowanych funkcjonalności i świadczonych usług)

Dochodzenie roszczeń oraz podjęcie działań w związku z procesem windykacji należności

art. 6 ust. 1 lit. f) RODO (prawnie uzasadniony interes – ustalenie, dochodzenie lub obrona przed roszczeniami)

Przekazywanie danych do innych do innych podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, co Administrator

art. 6 ust. 1 lit. f) Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (prawnie uzasadniony interes administratora danych – zarządzanie procesami globalnymi, obsługa kadrowo płacowa)

 1. Grupa Auto Forum wykorzystuje dane osobowe wyłącznie we wskazanych celach.

 2. Państwa dane osobowe przetwarzane na podstawie udzielonej zgody będą przetwarzane do czasu jej cofnięcia lub ustania celu dla jakiego dane zostały zgromadzone. Udzielona zgoda może być w każdym czasie cofnięta bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Odbiorcy danych osobowych

Odbiorcami danych osobowych mogą być podmioty świadczące usługi serwisu IT, windykacji, obrotu wierzytelnościami oraz pozostałe podmioty współpracujące z Administratorem na podstawie umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych (np. dostawcy systemów informatycznych), podmioty powiązane kapitałowo, a także upoważnione do odbioru danych na podstawie przepisów prawa.

 1. Okresy przechowywania danych osobowych

Okres przetwarzania danych przez Administratora zależy od celu przetwarzania, dla którego dane są zbierane, zgodnie z poniższymi kryteriami:

 1. Dane osobowe kandydatów do pracy będą przechowywane:

  1. do momentu zakończenia procesu rekrutacji na wskazane w ogłoszeniu stanowisko;

  2. w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych na potrzeby przyszłych rekrutacji prowadzonych przez Administratora - do momentu wycofania tej zgody.

  3. Po wskazanym wyżej okresie, dane osobowe przechowywane będą przez czas, jaki właściwe przepisy prawa nakazują przechowanie danych lub przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń.

 2. Dane osobowe Kontrahentów będą przechowywane przez okres realizacji umowy o współpracę, a po tym okresie przez czas, w którym przepisy prawa nakazują przechowanie danych lub przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń.

 3. Dane osobowe Klientów będą przechowywane przez:

 1. okres realizacji umowy o współpracę – w przypadku przetwarzania danych w celu zawarcia oraz realizacji umowy o współpracę,

 2. okres niezbędny do rozpatrzenia złożonej reklamacji – w przypadku przetwarzania danych w celu obsługi procesu składanych reklamacji,

 3. do momentu rozstrzygnięcia sporu / rozliczenia stron, z uwzględnieniem właściwych terminów przedawnienia roszczeń – w przypadku przetwarzania danych w celu dochodzenia roszczeń i podejmowania działań o charakterze windykacyjnym;

 4. do momentu wniesienia przez sprzeciwu – w przypadku przetwarzania danych osobowych na podstawie art. art. 6 ust. 1 lit. f) Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych,

 5. po okresach wskazanych w pkt a) - d) przez czas, w którym przepisy prawa nakazują przechowanie danych lub przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń.

 1. Dane osobowe osób kontaktowych i użytkowników strony będą przechowywane przez:

 1. do momentu wycofania zgody - w przypadku przetwarzania danych osobowych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO,

 2. do momentu skutecznego wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych – w przypadku przetwarzania danych osobowych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO,

 

Bezpieczeństwo i przechowywanie informacji

 1. Grupa Auto Forum zapewnia bezpieczeństwo danych osobowych dzięki odpowiednim środkom technicznym i organizacyjnym, mającym na celu zapobieżenie bezprawnemu przetwarzaniu danych oraz ich przypadkowej utracie, zniszczeniu oraz uszkodzeniu.

 2. Grupa Auto Forum dokłada szczególnej staranności, żeby informacje osobowe były:

  1. zgodne z prawem, rzetelne i przejrzyste,

  2. zbierane w konkretnych i prawnie uzasadnionych celach i nieprzetwarzane dalej w sposób niezgodny z tymi celami;

  3. adekwatne, stosowne oraz ograniczone do tego, co niezbędne do celów, w których są przetwarzane;

  4. prawidłowe i w razie potrzeby uaktualniane;

  5. przechowywane w formie umożliwiającej identyfikację osoby, której dane dotyczą, przez okres nie dłuższy niż jest to niezbędne dla celów, w których dane te są przetwarzane;

  6. przetwarzane w sposób zapewniający odpowiednie bezpieczeństwo danych osobowych;

  7. z zachowaniem zapewnienia realizacji praw osób, których dane dotyczą;

  8. nie transferowane bez odpowiedniej ochrony do krajów poza Europejski Obszar Gospodarczy lub organizacji międzynarodowych.

 

Pozyskiwanie danych

 1. Dane osobowe mogą być pozyskiwane poprzez:

  1. formularze wypełniane online - informacje gromadzone są dzięki rozmaitym formularzom dostępnym na stronie internetowej, służącym do celów kontaktowych, zgłoszenia pytań, wyrażenia uwag;

  2. kontakt bez pośrednictwa sieci – na stronie znajdują się różne numery telefonów oraz adresy email, pod którymi można się z nami kontaktować;

  3. podczas korzystania z zasobów strony gromadzone są informacje o użytkownikach za pośrednictwem plików takich jak "cookies". Cookies - małe pliki tekstowe przenoszone ze strony internetowej i przechowywane na twardym dysku komputera użytkownika są używane dla dostosowania treści i usług do indywidualnych potrzeb oraz zainteresowań użytkowników strony. Pozwalają one stronie "zapamiętać", kim jesteś. Użytkownik może w każdej chwili wyłączyć w swojej przeglądarce opcję przyjmowania cookies. Szczegóły dotyczące użytkowania plików cookies określone zostały w „Polityce cookies”.

 

Prawa użytkownika

 1. Grupa Auto Forum respektuje przysługujące każdej osobie uprawnienia związane z przetwarzaniem jej danych osobowych. W szczególności każdej osobie, której dane są przetwarzane przysługuje:                                                           a.  prawo dostępu do treści danych, prawo do sprostowania danych, prawo do usunięcia danych, prawo do ograniczenia przetwarzania danych, prawo do przenoszenia danych, prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych;

        b. prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych) w przypadku          uznania, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych.

 1. Grupa Auto Forum zastrzega, że w przypadku braku możliwości bezwzględnej identyfikacji osoby, na przykład w związku z zakresem podanych przez nią danych, może odmówić podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą informując o tym tą osobę, chyba że osoba ta dostarczy dodatkowych informacji pozwalających ją zidentyfikować.

 2. W razie wniesienia przez Użytkownika sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania w celach marketingowych, profilowania lub wobec przekazywania danych osobowych innemu administratorowi danych, sprzeciw jest uwzględniany. Administrator danych może jednak pozostawić w zbiorze dane identyfikujące osobę fizyczną wyłącznie w celu uniknięcia ponownego wykorzystania danych tej osoby.

Na wniosek osoby, której dane dotyczą, administrator danych jest obowiązany, w terminie 30 dni, udzielić koniecznych informacji.

 1. Osoby, których dane są przetwarzane mogą zgłaszać chęć skorzystania z przysługujących im praw na                 adres mailowy rodo@autoforum.pl

bottom of page